Kazinczy-isk
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Házirend
A KAZINCZY FERENC ÉRTÉKKÖZVETÍTÕ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÕ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE


I.

Kötelességeink


 1. Iskolánk minden tanulójának kötelessége az iskolai munkában a legjobb tudását nyújtani.
 2. Mindnyájunknak ügyelni kell arra, hogy termünk és az iskola épülete tiszta maradjon
 3. A tanuló által szándékosan okozott kár fegyelmi vétség, a tanuló szülei kötelesek ezt megtéríteni. A mennyiben a károkozókat nem tudjuk azonosítani, az osztálynak kell az anyagi felelõsséget vállalni. Ha valaki észleli, hogy társa kárt okozott, de igyekszik õt fedezni, a felelõsség õt is terheli a történtekért.
 4. A balesetvédelmi és tûzrendészeti elõírásokat mindenkinek kötelessége betartani. Amennyiben balesetet észlel valaki, azt azonnal jelentenie kell a legközelebbi tanárnak.
 5. A Tájékoztatót minden tanulónak minden órára magával kell vinnie, az iskolai bejegyzéseket a szülõvel, a szülõi bejegyzéseket az osztályfõnökkel, vagy azzal a tanárral, akinek a bejegyzés szól, másnapra alá kell íratni.
 6. Mindenkinek kötelessége gondoskodni arról, hogy az órákra hiánytalan felszereléssel érkezzen. Ezt a szorgalom értékelésénél figyelembe kell venni. Jelzõcsengetéskor a tanteremben, vagy a szaktantermek elõtt fegyelmezetten kell várni az órakezdést.
 7. . Ünnepélyeken, tantárgyi - és pótvizsgákon kötelezõ az alkalomhoz illõ ünnepi viselet: fehér blúz vagy ing, sötét nadrág, vagy szoknya. (Lányoknak elfogadott a sötét nadrág)
II.

Jogaink


 1. A tanulónak jogában áll:
  részt venni az osztály és az iskola életének alakításában;
  részt venni az iskolagyûlésen, a diáktanács ülésén és a szülõkön keresztül a fogadóórákon és a szülõi értekezleten.
 2. A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat valamennyi posztjára, tanulmányi eredménytõl függetlenül.
 3. A tanulók javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom osztály-zatokra. Az osztály szavazata beleszámít a jegyek kialakításába.

Az iskolagyûlés nem csak havonta hívható össze, hanem minden fontos esetben. A rendkívüli iskolagyûlést a Diáktanács, vagy az igazgató hívhatja össze.

III.

Az iskola mindennapos szabályai


 1. A tanulónak legkésõbb az elsõ órája elõtt 15 perccel az iskolában kell lennie.
 2. Az iskolát a tanulók tanítási idõben csak a szülõ írásos és szóbeli tanári engedéllyel hagyhatják el.
 3. A szünetek rendje: A tanulók a szünetben az iskola kerítésén belül tartózkodnak. /kivétel: sportpályák, tûzoltóudvar / A jelzõcsengetéskor elindulnak az osztályterembe.
 4. A hetesek feladata a tantermek szellõztetése, a tábla letörlése, kréta beszerzése, a tanulók számbavétele, a tanteremben levõ növények öntözése, a tanterem bezárása, amikor az osztály elhagyja a teremét. (A tanterem bezárását az osztályközösség döntése alapján kulcsfelelõsre bízhatja. Ez esetben a felelõs kötelessége errõl gondoskodni.) Amennyiben az óra kezdetétõl számított 5 percen belül nem érkezik meg az órát tartó tanár, a hetes kötelessége, hogy az irodában ezt jelentse. A tanítás végén az osztály elhagyása elõtt a hetes felteteti a székeket, összeszedeti a szemetet. Ezt az utolsó órát tartó tanár ellenõrzi.
 5. A balesetek megelõzése érdekében testnevelés és technika órákon ékszerek, karórák viselése tilos!
 6. Hiányzás elsõ napján a szülõ telefonon értesíti az iskolát a hiányzás okáról. A mulasztást az iskolába érkezés után legkésõbb 2 nappal igazolni kell. Ellenkezõ esetben a hiányzás igazolatlannak minõsül. Félévente 3 napot igazolhat a szülõ, a többi hiányzásról csak orvosi igazolást fogad el az iskola. Indokolt esetben, elõzetes megbeszélés alapján az igazgató adhat engedélyt a 3 napot túlhaladó, szülõ által igazolt hiányzásra. Ezt elõre kell megbeszélni, vagy írásban engedélyt kérni. A szorgalmi idõszaknak része a tanévnyitó és tanévzáró ünnepély, valamint a ballagás. 10 igazolatlan óra esetén az iskolavezetés köteles bejelentést tenni a Polgármesteri Hivatal jegyzõjének.
 7. Az iskolába mobiltelefont, valamint olyan tárgyakat, játékokat, amelyek mások testi épségét veszélyeztetik, behozni nem szabad. (pl. petárda, yo-yo, lézer, stb.). A rágógumizás szintén nem iskolába való.
 8. A tanuláshoz nem szükséges értékes tárgyakat, játékokat az iskolába behozni nem ajánlott, ezekért a tárgyakért az iskola
 9. Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet. Az osztályok döntése a jogszabályokat nem sértheti. Az osztályok jogosultak valamennyi iskolai ügyben javaslattal élni.
 10. A tanulók az iskolától szociális kedvezményeket kérhetnek, /térítéscsökkentés, tábori hozzájárulás, stb./. Mindenki érdeklõdési körének megfelelõen tanórákon kívüli szakkörök (diákkörök), rendezvények, táborok közül választhat, ezek megszervezését kezdeményezheti, a foglalkozásokon részt vehet. Tanuló a programokból csak a Diáktanács egyeztetésével zárható ki.
 11. Az iskolai könyvtárat mindenki használhatja, ott könyveket, stb. kölcsönözhet és helyben olvashat a könyvtár szabályainak betartásával. Az iskolai sportpályákat és sportfelszereléseket a testnevelõ tanárok engedélyével és felügyeletével lehet használni. Napközisek a napközis tanárok engedélyével használhatják az udvaron levõ pályákat (a salakpályát nem).
 12. A tanulók segítséget kaphatnak tanulmányi munkájukhoz a korrepetálásokon, alsós és felsõs napköziben és a tanulószobán.
 13. A tanulóknak joguk van az osztálynaplóba bekerülõ érdem-jegyekrõl, bejegyzésekrõl (pl. késés, stb.) folyamatosan értesülni.
 14. Témazáró dolgozatokat a tanároknak 1 héttel a megírás elõtt be kell jelenteni. A megírástól számított 2 héten belül ki nem javított dolgozatok jegyeit a tanár nem írhatja be a naplóba, csak a diák kifejezett kérésére.
 15. Szeptemberben a tanuló jogosult megtudni a tantárgyi minimum követelményeit és hogy a tanévben hány nagydolgozat várható.
 16. Igazolt hiányzás esetén a tanuló az elsõ számonkérés elõtt 2 napot kaphat a bepótlásra. Hétvégére, szünetre a házi feladatok mennyisége ne haladja meg az egyik óráról a másikra feladott mennyiséget, hiszen a tanulóknak joguk van a pihenésre, feltöltõdésre. Szünet utáni elsõ órán nem lehet dolgozatot íratni.
 17. A szóbeli és írásbeli számonkérések számszerû egyensúlya való-suljon meg. Félévenként legyen lehetõség arra, hogy a heti óraszám arányában többször kapjon lehetõséget egy diák szóbeli feleltetésre.
 18. Mindenkinek joga van fizikai és lelki durvaságoktól mentes környezetben élni, nevelkedni.
 19. Órai levelezés az órai magatartás megsértése, ám a levéltitok tiszteletben tartására mindenkinek joga van.
 20. A DÖK szervezzen diákügyeletet a szüneti rend biztosítására. Így a gyerekek egymásra jobban odafigyelhetnek.
 21. Mindenkinek joga van nyugodt körülmények között tanulni és szüneteit nyugodt játékkal, pihenéssel tölteni. felelõsséget nem vállal (pl. ékszerek, órák, nagyértékû játékok, stb.). Befizetendõ pénzeket minden diák az iskolába érkezés után 7:30 és 8:00 óra között borítékban, névvel ellátva, osztályának megjelölésével és a pénzösszeg rendeltetését rávezetve az osztályfõnöknek, vagy az iskolatitkárnak köteles átadni. Amennyiben ezt a szabályt nem tartja be, az iskola az elveszett pénzért felelõsséget nem vállal.
IV.


Fegyelmi rendelkezések
 1. Az a tanuló, aki kötelességét enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben részesítendõ. A fegyelmi intézkedések a következõk:
  • szaktanári figyelmeztetés,
  • osztályfõnöki figyelmeztetés,
  • osztályfõnöki intés,
  • igazgatói intés.
 2. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.
 3. A fegyelmi vagy kártérítési határozatot a tanuló eltartójának is tértivénnyel kézbesíteni kell.
V.


Jutalmazási elvek
 1. A tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedõen végzõ, kitartó szorgalmat tanúsító, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsító, ill. az iskola jó hírnevét növelõ tanulót, vagy tanulói közösséget az alábbi egyéni vagy csoportos dicséretben lehet részesíteni:
  • szaktanári
  • osztályfõnöki
  • igazgatói
  • nevelõtestületi dicséret
 2. Az egész évben kiemelkedõ munkát végzõ tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni, s tanév végén a tanuló könyvvel és oklevéllel, emlékjelvénnyel jutalmazható, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola nyilvános közössége elõtt vesz át.
 3. Csoportos jutalmazási forma a jutalomban részesített közösségkiránduláshoz, kulturális eseményhez való hozzájárulás.
 
Ha fontos az idő....
 
Naptár
2020. November
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Látogatások
Indulás: 2007-03-21
 

Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...    *****    Részletes személyiség és sors analízis, 25-30 oldalas+3 év elõrejelzés. A megrendelés után a konzultáció ingyenes. Katt!    *****    Nagyon részletes születési, párkapcsolati, fogamzási és gyermektervezési horoszkóp, biotérkép elemzés, itt az oldalon!!!    *****    A Faun és a három Nimfa története - új novella a blogon. :)    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ